Faculty

Department of Electrical Engineering 

Professors

Yu Shengbao

Tian Baofeng

Sun Shuqin

Yang Dapeng

Zhang Bingren

Zhou Fengdao

Shang Xinlei

Duan Qingming

Luan Hui


Associate Professors

Guan Shanshan

Wang Yuan

Wang Shilong

Wang Tianhao

Xing Xuefeng

Liu Weiping

Sun Caitang

Li Gang

Li Zhenfeng

Zhang Guanyu

Zhang Tianyu

Yi Xiaofeng

Zhao Xuejiao

Zhang Yang

Lecturers

Liu Tong

Cheng Yuqi

Copyright: School of Instrument Science and electrical engineering, Jilin University, 2017

Address: 938 West Democracy Avenue, Changchun City, Jilin Province, P.O. 130061 Tel: 0431-88502382 E-mail: bianjiang@jlu.edu.cn