Faculty
Home   >   Faculty

Teaching staff (sorted by surname stroke)

Teaching staff (sorted by surname stroke)


Academician of Chinese Academy of Engineering &

Distinguished Professor of Jilin University

Lin Jun
Ministry of education new century talents

Ji Yanju;Chen Zubin

Winner of National Science Foundation for Outstanding Young Scholars Lin Tingting
Chair Professor Li Qiming
Adjunct Professor

Liu He; Li Haiyang; Duan Yixiang; Xie Xiaoming; Zhang Yi; Luo Xu; Zhang Jiangtao

Double Employed Professors

Yu Aimin; Niu Junqi; Lu Geyu; Si Yujuan; Liu Zhaojun; Sun Jianguo; Xiao Changlai; Zhao Yongsheng; Zhao Xiaohui; Han Liguo; Wei Xiaohui

Guest Professor Kong Fannian; Shen Shida


Management team

Dean of CIEE
Ji Yanju
Secretary of the Party committee Qiu Zengkai
Deputy Secretary of the Party committee Zhou Wei
Vice President Liu Changsheng, Wang Yanzhang, Zhou Wei, Lin Tingting
Office of the Party committee

Diao Shu

Administrative office Bian Jiang, Zhao Qiang
Academic Affairs Office Gao Zhi, Liang Bing
Scientific Research office Pu Fangfang
Graduate Office Yang Dong, Du Xiaoxia
Student Affairs Office Ma Shanshan, Sun Pengbo
Office of Continuing Education Cao Xuan


Engineering experiment technical team 

Qian Chenghui, Wan Yunxia, Wang Derong, Feng Caihui, Liu Hongshi, Liu Tingting, Sun Huihui, Zhang Li, Zhang Jin, Zhou Xianfeng, Gong Xiaoyu, Hu He, Xu Yanggao, Cai Jing, Teng Feili, Dong Sheng, Wei Qingli

Copyright: School of Instrument Science and electrical engineering, Jilin University, 2017

Address: 938 West Democracy Avenue, Changchun City, Jilin Province, P.O. 130061 Tel: 0431-88502382 E-mail: bianjiang@jlu.edu.cn